-1

Шүүгчийн сул орон тоог нөхөх зорилгоор Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2024 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 34 дүгээр тогтоолоор дараах шүүхийн шүүгчийн сул орон тоонд сонгон шалгаруулалт зарлаж байна.

2024-02-29    |   81

Шүүхийн нэр, албан тушаал

Орон тоо

Нэг.Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

1

Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

4

2

Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

5

3

Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

3

4

Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

6

5

Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

10

6

Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

6

7

Баянхонгор аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

(Энэ хэсэгт Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2024 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 58 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан)

1

8

Дорнод аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

1

9

Орхон аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

1

10

Өмнөговь аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

1

11

Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

2

Хоёр.Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

1

Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

1

Гурав.Сум дахь сум дундын шүүх

1

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын шүүхийн шүүгч

1

Нийт

43

 

 

Шалгалтыг Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль болон Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2022 оны 57 дугаар тогтоолоор баталсан “Шүүгчид тавих болзол, шаардлагыг үнэлэх, сонгон шалгаруулах журам”-д заасны дагуу зохион байгуулна. Журамтай ЭНД дарж танилцана уу.

 

Нэг.Шүүгчийн сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх хуульд заасан болзол, шаардлага:

 • эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаагүй;

 • шүүгчид нэр дэвших үед яллагдагчаар татагдаагүй;

 • шүүгчээр ажиллахад харшлах өвчин, сэтгэцийн эмгэггүй болохыг тогтоосон эрх бүхий эмнэлгийн мэргэшсэн эмчийн магадалгаатай байх;

 • хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй байх;

Хоёр.Шүүгчид нэр дэвшигчийн өргөдөл, хавсралт баримт бичгийн жагсаалт, тэдгээрийг хүлээн авах хугацаа, хэлбэр, хаяг;

Шүүгчийн сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлтэй иргэн нь анхан шатны шүүхийн шүүгчид тавих болзол, шаардлага хангасан тухай дараах баримт бичгийг эх хувиар, эсхүл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарыг өргөдөлд хавсаргана:

 • хууль зүйн дээд боловсролын диплом;

 • хуульчаар гурваас доошгүй жил ажилласан хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх нотлох баримт буюу нийгмийн даатгалын болон эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр, эсхүл нийгмийн даатгалын лавлагаа;

 • эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаагүй тухай Цагдаагийн ерөнхий газрын лавлагаа;

 • шүүгчид нэр дэвших үед яллагдагчаар татагдаагүй тухай Монгол Улсын ерөнхий прокурорын газрын лавлагаа; /энэ лавлагааг Шүүхийн ерөнхий зөвлөл авах тул нэр дэвшигч бүрдүүлэх шаардлагагүй/

 • хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл /хуульчийн гэрчилгээ/;

 • төрийн албан хаагчийн анкет; /шинээр батлагдсан хүчин төгөлдөр загвараар/

 • Ерөнхий зөвлөлөөс баталсан маягтын дагуу гаргасан мэргэжлийн үйл ажиллагааны танилцуулга, түүний хавсралт; Маягтыг ЭНД дарж татаж авна уу.

 • оршин суугаа газрын тухайн баг, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт, Монгол Улсын иргэний үнэмлэх;

 • гэр бүлийн болон эд хөрөнгийн эрхийн лавлагаа /гэрлэсний болон гэрлэсний бүртгэлгүй лавлагаа, гэрлээгүй бол өөрийн эд хөрөнгийн эрхийн лавлагаа, гэрлэсэн бол өөрийн болон гэр бүлийн гишүүний эд хөрөнгийн эрхийн лавлагаа/

 • шүүгчээр ажиллахад харшлах өвчин, сэтгэцийн эмгэггүй болохыг тогтоосон эрх бүхий эмнэлгийн мэргэшсэн эмчийн магадалгаа;

 • Авлигын эсрэг хууль болон Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд заасан хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг /ХАСХОМ биш ХАСУМ-ийн маягт бөглөхийг анхаарна уу/.

Өргөдөлд сонгон шалгаруулалттай холбоотой мэдээлэл, шийдвэр хүлээн авах цахим шуудангийн хаяг, харилцах утас, Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.5 дахь хэсэгт заасан албан тушаалыг сүүлийн 6 жил эрхлээгүй тухай болон нэр дэвшигчийн талаар эрх бүхий байгууллагаас лавлагаа, тодруулга авахыг зөвшөөрөх эсэх талаар бичсэн байна. Өргөдлийн загварыг ЭНД дарж татаж авна уу.

Шүүгчид нэр дэвшигч нь өргөдөл, хавсралт баримт бичгийг хууль тогтоомж, журамд зааснаар бүрэн бүрдүүлж, Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн болон давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийн сул орон тоонд нэр дэвшигчид 2024 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрийн 09.00 цагаас 2024 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 17.00 цаг хүртэл, Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч, Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын шүүхийн шүүгчийн сул орон тоонд нэр дэвшигчид  2024 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдрийн 09.00 цагаас 2024 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 17.00 цаг хүртэл хугацаанд цаасан болон цахим 2 хэлбэрээр ирүүлнэ. Цахим хэлбэрээр  https://selection.judges.mn хаягаар, цаасан хэлбэрээр Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн байр, 104 тоот өрөөнд хүлээлгэн өгнө.

Жич: Өргөдөл, хавсралт, баримт бичиг нь материал хүлээн авах бүртгэлийн хугацааны доторх буюу 2024.03.18-ны өдрөөс 2024.04.17, 2024.08.05-ны өдрөөс 2024.09.04 -ны өдрийн огноотой байна.

Гурав.Шүүгчид нэр дэвшигчийг бүртгэх хугацаа:

Шүүхийн ерөнхий зөвлөл 2024 оны 04 дүгээр сарын 17, 09 дүгээр сарын 04-ний өдрөөс хойш тус тус 21 хоногийн дотор өргөдөл, хавсралт баримт бичгийг нягтлан шалгах ажиллагаа явуулж, нэр дэвшигчээр бүртгэх, эсхүл бүртгэхээс татгалзах тухай тогтоол гаргаж, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн цахим хуудсанд байршуулна.

Дөрөв.Сонгон шалгаруулалтын хуваарь, шалгалтын хэлбэр:

Шалгалт өгөх хэлбэр, шалгалтын хуваарийг 2024 оны 05 дугаар сарын 08-н, 2024 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн дотор Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн цахим хуудсанд байршуулна.

Тав.Нөөцөд бүртгэлтэй нэр дэвшигч:

Нөөцөд бүртгэлтэй нэр дэвшигч нөөцөд бүртгэгдсэн оноогоор эрэмбэлэгдэх хүсэлтэй бол сонгон шалгаруулалтад орохгүй байж болох ба шаардлага хангасан баримт бичигтэйгээр шинээр бүртгүүлнэ.

Нөөцөд бүртгэлтэй нэр дэвшигч нь сонгон шалгаруулалтын шалгалтад оролцох бол нөөцөд бүртгэгдсэн оноо нь хүчингүй болж сонгон шалгаруулалтын үнэлгээгээр шинээр эрэмбэлэгдэнэ.

Шүүгчийн сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлтэй иргэн Иргэний үнэмлэх, түүнтэй адилтгах баримт бичиг болон цахим системээс “Баталгаажилтын хуудас”-ыг хэвлэж биедээ авч ирэхийг анхаарна уу.

Зургаа.Бусад:

Нэр дэвшигч нь ижил төрлийн хэрэг, маргааныг хянан шийдвэрлэдэг шүүхэд нэгэн зэрэг нэрээ дэвшүүлэх, шүүгч шилжин ажиллах зорилгоор ижил төрлийн адил шатны шүүхэд нэрээ дэвшүүлэх тохиолдолд нэр дэвшигчээр бүртгэхээс татгалзах үндэслэл болохыг анхаарна уу.

Шүүгчид тавих болзол, шаардлагыг үнэлэх, сонгон шалгаруулах журмын 3.3.3, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.9, 3.3.11-д заасан баримт бичгийн огноо нь шүүгчийн сонгон шалгаруулалтын зард заасан баримт бичиг хүлээн авах хугацааны дотор байна. Е-монголиа цахим системээс авч болох баримтыг эх хувиар заавал шаардахгүй.

Нэр дэвшигчийн шүүгчээр ажиллахад харшлах өвчин, сэтгэцийн эмгэггүй болохыг тогтоосон дүгнэлт, магадлагааг гаргуулахдаа “Шүүгчид нэр дэвшигчийн эрүүл мэндийн тодорхойлолт гаргах журам”-ын дагуу гаргуулж ирүүлнэ. Журамтай ЭНД дарж танилцана уу.

 

ШҮҮГЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ,

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР

 

Холбоо барих утас: 77104949 /54/

. . .
Цаг үеийн мэдээ