Эвлэрүүлэн зуучлалын өргөдлийн загвар

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ ДЭХ ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАЛД

 

2024 оны....сарын....өдөр                                                                                                                                                                                                                                                                           Хэрлэн сум

 

  1. Өргөдөл гаргагч:

 

................................................................овогтой.......................................................................

                  /иргэн эсхүл түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өргөдөл гаргасан бол иргэний үнэмлэхэд заасан овог нэр, хуулийн этгээд эсхүл хуулийн этгээдийн эрхгүй этгээд гаргасан бол эрхийн улсын бүртгэлтэй гэрчилгээнд заасан оноосон нэр/

...........................................................регистрийн,дугаартай...............................аймаг/дүүрэг,..................сум............................баг/хороо,..................байр/гудамж,.....................................тоотод оршин суух,...................................харилцах утасны дугаартай,...............................................цахим хаяг,...................................Ургийн овог.

  1. Өргөдөл гаргагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч:

.........................................................................овогтой........................................................................................ургийн овог...........................регистрийн дугаартай, ....................аймаг/хот

.....................сум/дүүрэг,......................баг/хороо,......................................тоотод оршин суух

.........................................харилцах утасны дугаартай,..........................................цахим хаяг................................ургийн овог.

  1. Уригдагч тал:

................................................................овогтой.......................................................................

  /иргэн эсхүл түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өргөдөл гаргасан бол иргэний үнэмлэхэд заасан овог нэр, хуулийн этгээд эсхүл хуулийн этгээдийн эрхгүй этгээд гаргасан бол эрхийн улсын бүртгэлтэй гэрчилгээнд заасан оноосон нэр/

..................................регистрийн.дугаартай...............................аймаг/дүүрэг,.................................................сум...............................................баг/хороо,...............................байр/гудамж,..................................тоотод оршин суух,...................................харилцах утасны дугаартай,....................................................цахимхаяг,.....................................Ургийн овог.

Маргааны агуулга:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Маргааныг эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны журмаар шийдвэрлүүлэх хүсэлтэй байгаа тул энхүү өргөдлийг гаргаж байна.

Өргөдөлд хавсаргасан баримт:

1. Өргөдөл....хувь,.....тус бүр......хуудас,нийт...............хуудас

2. УТХ  төлсөн баримт.......хуудас

3. Иргэний үнэмлэхний хуулбар

4. Итгэмжлэлгүй төлөөлөх эрхтэйг нотлох баримт .............хуудас

          /хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн эрхгүй этгээд өргөдөл гаргасан бол/

5. Итгэмжлэл...............хуудас

        /итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч гаргасан бол/

6. ...........................................................................................бүгд ..........хуудас болно.

                   

 

            Өргөдөл гаргагч..................................../                                              /

                                                                       Гарын үсэг                                               Гарын үсгийн тайлал

/иргэн, хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн эрхгүй этгээдийг итгэжлэлгүйгээр төлөөлөх этгээд эсхүл тэдгээрийн  итгэжлэгдсэн төлөөлөгч     гарын үсэг зурна/

Өргөдөл гаргагчийн

итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч:......................................./                                    /

                                                                         Гарын үсэг                                                      Гарын үсгийн тайлал