Загварын нэр: Зээлийн гэрээний нэхэмжлэл

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХЭД НЭХЭМЖЛЭЛ ГАРГАХ НЬ

 

….. оны …. сарын … өдөр

Нэхэмжлэгч: 

______________хот /аймаг/_____________дүүрэг /сум/ ______________хороо /баг/  __________гудамж___________тоотод оршин суух

_____________овогтой _______________-ны_______________ /нэхэмжлэгчийн овог, эцгийн нэр, нэр, хаяг, хуулийн этгээд бол оноосон нэр бичих/  

 Харилцах утас:________________

 

Жишээ нь: Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 00-р багийн 00 гудамж 00 тоотод оршин суух Хатгин овогт Сүхийн Амгалан,    Утасны дугаар:............................

 

Хариуцагч:

______________хот /аймаг/_____________дүүрэг /сум/ ______________хороо /баг/  __________гудамж___________тоотод оршин суух

_____________овогтой _______________-ны_______________ /хариуцагчийн овог, эцгийн нэр, нэр, хаяг, хуулийн этгээд бол оноосон нэр бичих/  

 Харилцах утас:________________

 

Нэхэмжлэлийн шаардлага:  Зээлийн гэрээний үүрэгт ......... төгрөг гаргуулах тухай

 

Нэхэмжлэлийн үндэслэл: Амгалан миний бие нь 2019 оны 2 дугаар сарын 10-ны өдөр Н.Цэцэгээд 6 сарын хугацаатай, сарын 10 хувийн хүүтэй 1,000,000 төгрөг зээлдүүлсэн. Зээлийн гэрээний хугацаа 2019.8.10-ны өдөр дууссан боловч Н.Цэцэгээ нь зээлийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхгүй байна.

Иймд Н.Цэцэгээгээс үндсэн зээл 1,000,000 төгрөг 3 сарын зээлийн хүү 300,000 төгрөг, нийт 1,300,000 төгрөгийг гаргууж өгнө үү..

 

Нэхэмжлэл гаргасан……………….  С.Амгалан

 

Хавсаргасан баримт бичгийн жагсаалт:

  1. Нэхэмжлэл- хариуцагчийн тоогоор хувилж өгөх
  2. Зээлийн гэрээ эх хувь эсхүл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
  3. Улсын тэмдэгтийн хураамж
  4. Иргэний үнэмлэхийн лавлагаа эсхүл нотариатаар баталгаажуулах