Шүүх таны нэхэмжлэл, хүсэлтийг хүлээн аваад хийгдэх ажиллагаанууд