Card image
ШҮҮХЭД ИРСЭН ХЭРЭГ, НЭХЭМЖЛЭЛ, ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ХҮСЭЛТИЙГ ШҮҮГЧ, ШҮҮХ БҮРЭЛДЭХҮҮНД ХУВААРИЛАГДСАН БАЙДАЛД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ /1-3 сар/
Card image
Шүүгчийн сул орон тоог нөхөх зорилгоор Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2024 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 34 дүгээр тогтоолоор дараах шүүхийн шүүгчийн сул орон тоонд сонгон шалгаруулалт зарлаж байна.