-1

Дорнод аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны 1,2 дугаар сарын мэдээ

2024-02-29    |   80

Дорнод аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагч 2024 оны 2 дугаар сарын байдлаар 91 өргөдөл өмнөх оны үлдэгдэл 31 нийт 122 өргөдөл хүлээн авсан. Үүнээс 43 өргөдлийг хүсэлт гаргагч тал эвлэрүүлэн зуучлалд гаргасан хүсэлтээ татан авч,  57 өргөдлийг шийдвэрлэж, 22 өргөдлийн үлдэгдэлтэй байна.

Шийдвэрлэгдсэн 57 өргөдлийн 27 маргаанд талуудын эвлэрэл амжилттай болж, 30 маргааны талууд эвлэрэхээс татгалзсан буюу шийдвэрлэлт амжилтгүй болжээ.

Тайлангийн хугацаанд талуудын байгуулсан 27 эвлэрлийн гэрээг анхан шатны шүүхийн шүүгчийн захирамжаар баталгаажуулжээ.

 

 

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР

. . .
Цаг үеийн мэдээ